Produkt dnia
Sonda
Idealny wypoczynek ?
Polityka prywatności

Polityka prywatności RODO

Polityka ochrony danych osobowych

I. Administrator danych osobowych
II. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
III. Pochodzenie danych
IV. Rodzaj przetwarzania danych osobowych
V. Cel przetwarzania danych
VI. Przekazanie danych osobowych
VII. Czas przetwarzania danych osobowych
VIII. Przetwarzanie automatyczne i profilowanie
IX. Uprawnienie użytkownika względem własnych danych osobowych
X. Organ nadzorczy i skargi

I. Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest firma RANSPORT Krzysztof Kopeć z siedzibą w
Częstchowie, 42-202 Częstochowa, al. Wolności 52, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przed Sąd Rejonowy Częstochowa, NIP: 5732637343,
REGON: 240294151, zwanym dalej Administratorem lub Ransport.pl.

II. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

1. Email: dane_osobowe@ransport.pl

2. Poczta: Ransport Krzysztof Kopeć, 42-202 Częstochowa, Al. Wolności 52

III. Pochodzenie danych

Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z aktywnością w serwisach internetowy
ransport.pl, serwisdpf24.pl. W tym w szczególności poprzez rejestrację konta użytkownika,
zakup towaru, usługi, zadanie pytania, subskrypcję wyników wyszukiwania, kontakt z biurem
obsługi klienta, etc.

IV. Rodzaj przetwarzania danych osobowych

1. Do realizacji usługi/transakcji niezbędnę są dane email, imię i nazwisko, adres do
wysyłki oraz numer telefonu dla kontaktu. Brak zgody na przetwarzanie tych danych
uniemożliwia zawarcie i realizację umowy. Ponadto użytkownik może podać dobrowolnie inne
dane osobowe i adresowe.

2. Dodatkowo, jeśli użytkownik wyrazi zgodę, dane gromadzone są w plikach cookies oraz
zapisywane w ustawieniach przeglądarki.

3. W myśl odrębnych przepisów prawa konieczne może być przetwarzanie innych danych np. ze
względów podatkowych, czy rachunkowych.

V. Cel przetwarzania danych

1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania
zawartej umowy w szczególności:

a) Świadczenia usług drogą elektroniczną.
- Rejestracja konta użytkownika.
- Kontaktu pomiędzy stronami tranzakcji.
b) Dokonania płatności związanych z tranzakcją.
- Wystawienie dokumentów księgowania.
c) Kontaktu z Administratorem (Ransport.pl)
- Obsługi tranzakcji.
- Przyjmowania sugestii.
- Rozpatrywania reklamacji.
- Rozwiązywania problemów technicznych.
d) Monitorowanie aktywności, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, analizowanie
oferty oraz zarządzanie aktywnością.
e) Dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami, dostosowywania
kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach Administratora lub ustawieniach
usług podmiotów zewnętrznych na podstawie aktywności użytkownika.
f) Prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych
usług Administratora lub usług bądź towarów osób trzecich.
g) Kontakt w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne
kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą użytkownika - przez e-mail lub/i telefon.

2. Dane osobowe będą też przetwarzane dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa w
tym m.in. celów podatkowych i rachunkowych.

3. Ze względu na prawnie uzasadniony interes Ransport.pl dane osobowe są przetwarzane
również w celu:
a) Zapewnienia bezpieczeństwa usług.
b) Przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom i łamaniu regulaminu.
c) Mediacji i rozwiązywania sporów między użytkownikami.
d) Statystycznym, doskonalenia usług oraz prowadzenia analiz.
e) Obsługi kontaktu z działem obsługi również w wypadku gdy nie są one związane z
realizacją umowy.
f) Archiwizacji danych.

VI. Przekazywanie danych osobowych

1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Ransport.pl oraz wybranych partnerów do
realizacji wskazanych wyżej celów.

2. Przetwarzanie danych osobowych przez partnerów technologicznych Ransport.pl odbywa się
na podstawie umowy zapewniającej zgodność warunków przetwarzania z rozporządzeniem o
ochronie danych osobowych.

3. Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania
również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i
Skarbowym etc.).

4. Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o
odpowiednie zabezpieczenia prawne jakimi są standardowe klauzule umowne ochrony danych
osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 26 ust. 4 Dyrektywy.

5. Użytkownik może na własną odpowiedzialność za pośrednictwem Platformy udostępnić swoje
dane osobowe innym Użytkownikom np. w celu realizacji wysyłki.

VII. Czas przetwarzania danych osobowych

1, Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych
osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących
administratorowi danych i w stosunku do niego.

2. Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania
oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 10
lat od zakończenia obowiązywania umowy.

3. O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji
podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami
w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.

VIII. Przetwarzanie Automatyczne i profilowanie

1. Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poprzez profilowanie w celu
dopasowania zawartości strony do osobistych preferencji i zainteresowań. Zautomatyzowane
przetwarzanie ani profilowanie nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych ani w istotny
sposób wpływać na sytuację użytkownika.

IX. Uprawnienia użytkownika względem własnych danych osobowych.

1. Każdy użytkownik ma prawo do:

a) Dostępu do danych osobowych które jej dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych
podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na
prawa i wolności innych.

b) Poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub
nieaktualności.

c) Usunięcia danych.
- Jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy może się
wiązać z rozwiązaniem umowy .

d) Ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:
- Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres
pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.
- Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one
potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
- Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania
do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są
nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

e) Przenoszenia danych - osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane
osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane
osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu
dostarczono te dane osobowe.

f) Niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).

g) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
- W przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy celów statystycznych lub jest realizowane na
podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony
przez szczególna sytuację osoby.

2. Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:

a) Drogą elektroniczną na adres dane_osobowe@ransport.pl

b) Na adres: Ransport Krzysztof Kopeć, al. Wolności 52, 42-202 Częstochowa.

c) Osobiście w siedzibie Administratora.

3. Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie
do miesiąca od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość żądań
lub stopień skomplikowania wniosku) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące.
Przy czym w terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o
przyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu.

4. Pierwszy egzemplarz wykazu danych osobowych jest udzielany bezpłatnie, za kolejne kopie
pobierana jest opłata wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 40zł.

5. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne w
szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter administrator może pobrać opłatę
wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 100zł, a w szczególnych wypadkach
odmówić podjęcia działań.

6. Opłaty o których mowa wyżej należy wnieść na rachunek bankowy Administratora podany w
odpowiedzi na zgłoszenie. Administrator podejmie czynności po zaksięgowaniu wpływu opłaty
na rachunku bankowym.

7. Na odmowę podjęcia działań oraz opłatę przysługuje skarga do organu nadzorczego.

X. Organ nazdzorczy i skargi

1. W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia
skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

 

Polityka prywatności sklepu

 

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

 

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

  • sesji Użytkownika,
  • ostatnio oglądanych produktów,
  • oddania głosu w ankiecie.

 

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach,  rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą  wyłącznie oferty naszego Sklepu.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres bądź telefonicznie pod numerem .

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl